?

Cookies nám pomáhajú poskytovať služby. Ich užívaním súhlasíte s používaním našich cookies. ok

Vitajte v Pomocníkovi o OOPP pre používateľov pesticídov

Pred výberom najvhodnejších OOPP si pozorne prečítajte etiketu.

1

2

3

Aplikačné zaradenia

Možná expozícia obsluhy pesticídom závisí na mnohých činiteľoch, vrátane spôsobu aplikácie.

V tomto nástroji Vás žiadame o výber z tých najviac používaných. Neuvažujeme tu o leteckej aplikácii, aplikácii granúl, dymovniciach a zahmľovačoch, používaných v skleníkoch.

Možná expozícia obsluhy pesticídom závisí na mnohých činiteľoch, vrátane spôsobu aplikácie.

V tomto nástroji Vás žiadame o výber z tých najviac používaných. Neuvažujeme tu o leteckej aplikácii, aplikácii granúl, dymovniciach a zahmľovačoch, používaných v skleníkoch.

Vyber aplikačné zariadenie  
Ďalej  
Chrbtový postrekovač Ručný postrekovač – široké riadky Ručný postrekovač – úzke riadky Postrekovač / traktor s kabínou s filtrom Postrekovač / traktor s kabínou bez filtra Ťahaný postrekovač

Vývojové štádium plodiny

Úspech ošetrenia pesticídom sa úzko spája sa s pokrytím listovej plochy plodiny pesticídom. Výber aplikačného systému sa spája najmä s vývojovým štádiom plodiny a výškou porastu, ktoré určujú nasmerovanie prúdu postreku smerom dole, alebo hore.

Nasmerovanie prúdu postreku hore
Nasmerovanie prúdu postreku dole
Ďalej  

Formulácia

Pesticídy sa formulujú pre ich lepšie skladovanie, narábanie s nimi, bezpečnosť, aplikáciu a účinnosť. Označovanie všetkých formulácií upravuje medzinárodná nomenklatúra.
V tomto nástroji Vás prosíme len o to, či je formulácia kvapalná alebo pevná.  

prášok / pevná látka
kvapalina
Ďalej  

Uzavretá prenosová sústava

Uzavreté prenosové sústavy sa používajú na priamy prenos pesticídu z pôvodného obalu do nádrže postrekovača cez osobitný uzavretý okruh, čím sa expozícia obsluhy stáva zanedbateľná. Voči integrovaným systémom vyplachovania je krokom vpred.

V tomto nástroji chceme vedieť, či už máte uzavretú prenosovú sústavu, a nie integrovaný systém vyplachovania.  

Áno
Nie
Ďalej  
Aplikácia

EPCA

Tento on-line nástroj je príspevkom európskeho priemyslu ochrany rastlín k vyššej akosti cenovo dostupných potravín, ochrane vody, podpore biodiverzity a ochrane zdravia. Viac sa dozviete na: www.hungry4change.eu

About

Tento on-line nástroj je príspevkom európskeho priemyslu ochrany rastlín k vyššej akosti cenovo dostupných potravín, ochrane vody, podpore biodiverzity a ochrane zdravia. Viac sa dozviete na: www.hungry4change.eu

Zrieknutie sa práv

Informácie obsiahnuté na tejto internetovej stránke slúžia len na všeobecné účely. Poskytuje ich Európska asociácia ochrany rastlín (ECPA) a hoci sa snažíme poskytovať správne a aktuálne informácie, nedávame ani výslovné, ani skryté záruky úplnosti, presnosti, spoľahlivosti či dostupnosti tejto stránky alebo informácií, výrobkov, služieb alebo grafických informácií tu obsiahnutých s akýmkoľvek cieľom. Akékoľvek spoľahnutie sa na tieto informácie ostáva na Vaše riziko. ECPA teda nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty ani škody, vrátane a bez obmedzenia nepriamych či následkových škôd a strát, vyplývajúcich zo straty údajov alebo zisku vyplývajúceho z alebo spojeného s použitím tejto internetovej aplikácie.

Všeobecné podmienky používania

Prístup na túto stránku podlieha nasledujúcim podmienkam používania stanoveným ECPA. Nepoužívajte prosím túto stránku, ak s týmito podmienkami nesúhlasíte.

Túto stránku vytvorila ECPA. Vyhradzujeme si právo meniť tieto podmienky používania, prerušiť alebo robiť čiastočné alebo úplné zmeny tejto stránky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsiahnuté informácie

Informácie obsiahnuté na tejto internetovej stránke slúžia len na všeobecné informovanie. Informácie podáva ECPA a hoci sa snažíme poskytovať správne a aktuálne informácie, nedávame akékoľvek, výslovné či skryté záruky úplnosti, presnosti, spoľahlivosti či dostupnosti ohľadom tejto stránky alebo informácií, výrobkov, služieb alebo obsiahnutých grafických informácií obsiahnutých na tejto stránke pre akýkoľvek účel. Akákoľvek spoľahnutie sa na tieto informácie ostáva na Vaše riziko.


ECPA teda v žiadnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne straty ani škody, vrátane a bez obmedzenia nepriamych či následkových škôd a strát, vyplývajúcich zo straty údajov alebo zisku vyplývajúceho z alebo spojeného s použitím tejto internetovej aplikácie.


Autorské práva

Táto internetová stránka a jej obsah sú duševným vlastníctvom ECPA. Všetky podrobnosti, dokumenty a ilustrácie zverejnené na tejto stránke sú výlučným vlastníctvom ECPA. ECPA si však nenárokuje žiadne práva na úradné doklady alebo materiály vo verejnej doméne. Treba však tiež rešpektovať práva k duševnému vlastníctvu vzťahujúce sa k materiálom tretích strán nachádzajúcich sa na tejto stránke.

Reprodukcia materiálov ECPA sa povoľuje, okrem prípadov komerčného využitia, a to pod podmienkou uvedenia zdroja.


Ochranné známky

EPCA

Logo ECPA je obchodnou známkou registrovanou ECPA v Európe. Preto logo/ochranná známka podliehajú vlastníckym právam ECPA: žiadne práva sa neudeľujú.


Obmedzená zodpovednosť

Informácie na tejto internetovej stránke sú určené krajinám EHP a odrážajú najnovšie technologické poznatky ECPA a neustále sa aktualizujú. Akákoľvek informácia na tejto internetovej stránke nikomu nebráni v získavaní nových informácií o bezpečnostných opatreniach.

Používatelia tejto internetovej stránky vyhlasujú, že súhlasia s prístupom na túto stránku a s využívaním jej obsahu na svoje vlastné riziko. Ani ECPA, ani tretie strany zapojené do písania, produkcie alebo prenosu tejto internetovej stránky nemôžu byť brané na zodpovednosť za škody alebo zranenia vyplývajúce z prístupu alebo nemožnosti prístupu túto internetovú stránku alebo z používania, nemožnosti používania alebo zo skutočnosti že ste sa spoľahli na informácie poskytnuté na tejto internetovej stránke.


Vlákna

Vlákna k ostatným internetovým stránkam sa poskytujú pre Vaše pohodlie. Preto tieto vlákna nezahŕňajú žiadnu zodpovednosť za súhlas s informáciami obsiahnutými na týchto stránkach zo strany ECPA.
Dátum ostatnej zmeny: 16. apríl 2015

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ppeinfo/www/ema/ema.php:278) in /home/ppeinfo/www/index.php on line 6